Банковские новости Украины и мира

РУБРИКИ

НОВОСТИ БАНКОВ

АРХИВ 

СПРАВОЧНАЯ

РЕКОМЕНДУЕМ

17 АПРЕЛЯ

18:50 | Украина | UABanker.net

Черговi Загальнi збори акцiонерiв Кредобанку затвердили результати роботи банку у 2011 роцi

12 квiтня 2012 року у м.Львовi вiдбулися черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Кредобанк".

На зборах були затвердженi звiти Правлiння, Спостережної Ради та Ревiзiйної комiсiї банку про дiяльнiсть у 2011 роцi, рiчний фiнансовий звiт ПАТ "Кредобанк" за 2011 рiк, складений за вiдповiдно до вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, та рiчний фiнансовий звiт ПАТ "Кредобанк" за 2011 рiк, складений за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi разом iз висновками мiжнародної аудиторської фiрми "Прайсвотерхаус Куперс (Аудит)".

Акцiонери Кредобанку також затвердили нову редакцiю Статуту банку та ухвалили рiшення про стосовно розподiлу прибутку ПАТ "Кредобанк" за 2011 рiк. Згiдно прийнятого рiшення прибуток за результатами дiяльностi ПАТ "Кредобанк" у 2011 роцi в сумi 55 675 905,65 грн. був направлений на погашення непокритих збиткiв минулих рокiв.

Пiд час представлення Звiту Правлiння про дiяльнiсть ПАТ "Кредобанк" у 2011 роцi, виконуючий обов'язки Голови Правлiння Марцiн Куксiнович вiдзначив, що для ПАТ "Кредобанк" 2011 рiк став роком визначення стратегiчних прiоритетiв та розробки нової стратегiї на найближчi 3 роки, а також роком вiдновлення активного кредитування.

"Головний наголос був зроблений на вiдновлення такої динамiки кредитування, яка б дозволяла компенсувати планове погашення працюючого кредитного портфелю при забезпеченнi вiдповiдної якостi нових кредитiв. Як результат, сукупний обсяг нових кредитiв у 2011 роцi склав 890,5 млн.грн. i був понад втричi вищим, нiж у 2010 роцi, а виконання плану продажу нових кредитiв склало 110%", - зазначив Марцiн Куксiновiч. - Окрiм цього, у 2011 роцi ПАТ "Кредобанк" завершив дуже важливий етап реструктуризацiї своєї дiяльностi, за пiдсумками якого було продано портфель проблемної заборгованостi за кредитами, що були виданi ще в докризовий перiод, в загальному обсязi 1 645,1 млн.грн. Завдяки цiй операцiї ПАТ "Кредобанк" суттєво збiльшив величину свого регулятивного капiталу, покращив лiквiднiсть та досягнув позитивного фiнансового результату за пiдсумками 2011 року. Все це забезпечить банку умови для iстотної активiзацiї своєї кредитної дiяльностi у 2012 роцi".

Одночасно у 2011 роцi Кредобанк з метою пiдвищення ефективностi своєї дiяльностi в умовах вiдновлення динамiки банкiвського ринку та з метою збiльшення обсягiв продажу активно впроваджував змiни в сферi органiзацiї продажу i пропозицiї клiєнтам банкiвських продуктiв, зокрема розробив та впровадив нову мотивацiйну систему для працiвникiв вiддiлень Банку залежно вiд досягнутих ними результатiв продажу.

У своєму виступi Марцiн Куксiновiч пiдкреслив, що одним з найважливiших досягнень минулого року стала розробка нової Стратегiї Банку на 2012-2014 рр., що розроблялася iз залученням стратегiчного консультанта iз свiтовим iм'ям - компанiєю McKinsey & Co. Нова Стратегiя визначає головною стратегiчною цiллю досягнення прибутковостi та рiвня вiддачi на капiтал, яка вiдповiдає очiкуванням стратегiчного акцiонера, та передбачає концентрацiю дiяльностi банку на обслуговуваннi роздрiбних клiєнтiв i на спiвпрацi з пiдприємствами малого та середнього бiзнесу.

Пiд час Загальних зборiв акцiонерiв неодноразово пiдкреслювалась значна роль, яку вiдiграє в реструктуризацiї та вiдновленнi позитивної динамiки дiяльностi ПАТ "Кредобанк" його стратегiчний акцiонер PKO Bank Polski SA - найбiльший банк в Польщi та один з лiдерiв у регiонi Центральної i Схiдної Європи. Пiдтримка стратегiчного акцiонера виявляється як у виглядi фiнансових iнвестицiй, так i у формi всебiчної технологiчної та методологiчної допомоги, що дозволяє ПАТ "Кредобанк" успiшно використовувати досвiд бiльш розвинутого польського фiнансового ринку.Апрель 2012

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

.

.

.

.

.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

.

.

.

.

.

.

РЕКЛАМА

© UABanker.net, 2000-2023 | О сайте | Партнеры |
При полном или частичном использовании материалов
гиперссылка на uabanker.net обязательна.
Автоматизированное извелечение информации сайта запрещено.