Банковские новости Украины и мира

РУБРИКИ

НОВОСТИ БАНКОВ

АРХИВ 

СПРАВОЧНАЯ

РЕКОМЕНДУЕМ

25 МАРТА

11:20 | Украина | UABanker.net

НРА "Рюрiк" повiдомляє про пiдтвердження довгострокового кредитного рейтингу ПАТ "Дiапазон-Максимум Банк" на рiвнi uaBBB з прогнозом "стабiльний"

НРА "Рюрiк" повiдомляє про пiдтвердження довгострокового кредитного рейтингу ПАТ "Дiапазон-Максимум Банк" на рiвнi uaBBB з прогнозом "стабiльний"

Нацiональне рейтингове агентство "Рюрiк" пiдтвердило довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ "Дiапазон-Максимум Банк" на рiвнi uaBBB з прогнозом "стабiльний".

Рейтинг Банку визначено за Нацiональною рейтинговою шкалою, на що вказують лiтери "ua" у позначцi кредитного рейтингу. Нацiональна рейтингова шкала дозволяє вимiряти розподiл кредитного ризику в економiцi України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрiшньому фiнансовому ринку України.

Вiдповiдно до Нацiональної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабмiну N665 вiд 26.04.2007, позичальник або окремий борговий iнструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими українськими позичальниками або борговими iнструментами. Рiвень кредитоспроможностi залежить вiд впливу несприятливих комерцiйних, фiнансових та економiчних умов.

Прогноз "стабiльний" вказує на вiдсутнiсть передумов для змiни рейтингу в найближчiй перспективi.

Кредитний рейтинг може бути змiнений, призупинений чи вiдкликаний в випадку появи нової суттєвої iнформацiї, недостатностi необхiдної iнформацiї для оновлення рейтингу або з iнших причин, якi агентство вважатиме достатнiми для здiйснення таких заходiв.

Рейтингова оцiнка є не абсолютною мiрою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надiйностi (кредитоспроможностi) об'єкту рейтингування вiдносно iнших об'єктiв. Для визначення рейтингової оцiнки окремi якiснi та кiлькiснi показники Банку порiвнювалися з середнiми показниками по банкiвськiй системi України та з вiдповiдними показниками банкiв-аналогiв з бази даних НРА "Рюрiк".

Визначення рiвня кредитного рейтингу здiйснюється на основi спецiально розробленої авторської методологiї з урахуванням вимог чинного українського законодавства та мiжнародних стандартiв. В жодному разi присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацiєю щодо будь-яких форм кредитування об'єкту рейтингування чи купiвлi або продажу його цiнних паперiв. НРА "Рюрiк" не виступає гарантом та не несе вiдповiдальнiсть за жодними борговими зобов'язаннями об'єкта рейтингування.

Для планового оновлення кредитного рейтингу НРА "Рюрiк" використовувало фiнансову звiтнiсть i внутрiшню iнформацiю, надану ПАТ "Дiапазон-Максимум Банк", за останнi сiм звiтних перiодiв (01.04.2009-01.01.2011), а також публiчну iнформацiю та власнi бази даних.

НРА "Рюрiк" особисто не проводить аудиту чи iнших перевiрок iнформацiї i може в разi потреби покладатися на неперевiренi фiнансовi данi, наданi замовником. Рiвень кредитного рейтингу залежить вiд якостi, однорiдностi та повноти iнформацiї, що є у розпорядженнi Агентства.

Пiд час визначення рейтингової оцiнки було узагальнено найбiльш суттєвi фактори, якi впливають на рiвень кредитного рейтингу банкiвської установи.

Позитивнi фактори:

•  Висока якiсть кредитного портфелю Банку (вiдсутнiсть у кредитному портфелi кредитiв, класифiкованих як "сумнiвнi" та "безнадiйнi"). Частка кредитiв, класифiкованих як "субстандартнi", знизилась за IV-й квартал 2010 року з 36,7% станом на 01.10.2010 до 26,1% станом на 01.01.2011.

•  Значна частка у депозитному портфелi Банку строкових депозитiв: коефiцiєнт структури депозитiв за строковiстю складає 0,92 (0,87 станом на 01.10.2010), що перевищує на 44% середнi значення коефiцiєнта для банкiвської системи. Показники ефективностi використання залучених коштiв у пiвтора-два рази перевищують середнi значення коефiцiєнтiв для банкiв IV-ої групи та банкiвської системи в цiлому.

•  Високi показники нормативiв миттєвої, поточної та короткострокової лiквiдностi, якi значно перевищують критичнi значення, встановленi НБУ, протягом всього перiоду функцiонування Банку.

•  Високий рiвень фiнансової стiйкостi та незалежностi Банку. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi станом на кiнець 2010 року становить 0,53, що перевищує середнi значення коефiцiєнта для банкiв IV-ої групи та системи в цiлому у 2,5 та 3,5 рази вiдповiдно. Власний капiтал перевищує сукупнi зобов'язання у 1,14 рази, тодi як для банкiв IV-ої групи та системи спiввiдношення складає 0,27 та 0,17 вiдповiдно.

•  Високий рiвень захищеностi виданих кредитiв та залучених депозитiв власним капiталом. Так, спiввiдношення депозити / капiтал складає 0,63 (рекомендоване максимальне значення 9,0), а спiввiдношення кредити / капiтал - 1,03 (рекомендоване максимальне значення 9,0).

•  Високий рiвень фiнансової прозоростi та iнформацiйної вiдкритостi Банку, що знайшло своє вiдображення у детальному та комплексному розкриттi iнформацiї, необхiдної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступiнь невизначеностi щодо фiнансово-господарської дiяльностi Банку та якiснiше оцiнити його кредитоспроможнiсть.

Негативнi фактори:

•  Скорочення обсягiв сукупних активiв протягом 2010 року бiльш нiж у 2 рази: з 457,6 млн. грн. на кiнець 2009 року до 212,97 млн. грн. на кiнець 2010 року. Зменшення вiдбулось в основному за рахунок зменшення розмiру кредитно-iнвестицiйного портфелю, який складає на кiнець 2010 року близько 80% сукупних обсягiв активiв.

•  Низький рiвень безризикових (комiсiйних) доходiв Банку, що зумовлює значно нижчi порiвняно iз середнiми значеннями для банкiв IV-ої групи та системи в цiлому показники спiввiдношення комiсiйного i процентного доходiв та безризикового покриття витрат.

•  Надлишкова лiквiднiсть Банку (станом на 01.01.2011 значення нормативiв миттєвої, поточної та короткострокової лiквiдностi перевищують нормативнi значення, встановленi НБУ, у 2 - 6 разiв), що свiдчить про недостатньо ефективне використання наявних фiнансових ресурсiв.

•  Зниження фiнансових результатiв Банку у 5 разiв за пiдсумками 2010 року у порiвняннi з результатами за 2009 рiк до 564 тис. грн. з 2,858 млн. грн. вiдповiдно, i як наслiдок - зниження показникiв рентабельностi активiв та рентабельностi капiталу. Низький рiвень прибутковостi стримує нарощення капiталу Банку за рахунок реiнвестування нерозподiленого прибутку.

•  Вiдсутнiсть повноцiнної фiлiальної мережi, незважаючи на її поступове розширення, та вiдповiдного технологiчного забезпечення для ефективного надання повного спектру банкiвських послуг. Низький рiвень розвитку клiєнтської бази та висока концентрацiя найбiльших кредитiв та депозитiв Банку.

•  Вiдносно короткий строк iснування Банку ускладнює прогнозування його майбутнього фiнансового-господарського стану. Як i iншi банки без стратегiчних iноземних iнвестицiй, Банк має пiдвищену чутливiсть до впливу загальнополiтичних та регiональних джерел ризику, притаманних Українi.Март 2011

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

.

.

.

РЕКЛАМА

© UABanker.net, 2000-2023 | О сайте | Партнеры |
При полном или частичном использовании материалов
гиперссылка на uabanker.net обязательна.
Автоматизированное извелечение информации сайта запрещено.