Банковские новости Украины и мира

РУБРИКИ

НОВОСТИ БАНКОВ

АРХИВ 

СПРАВОЧНАЯ

РЕКОМЕНДУЕМ

23 НОЯБРЯ

14:50 | Украина | UABanker.net

Рада АУБ розглянула актуальнi питання банкiвської дiяльностi

Обговоренню актуальних питань дiяльностi банкiв в країнi було придiлено головну увагу на черговому засiданнi Ради Асоцiацiї українських банкiв. Вiв засiдання Голова Ради АУБ, перший заступник Голови парламентського Комiтету з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi Станiслав Аржевiтiн.

Зокрема, пiд час засiдання Ради АУБ обговорено ситуацiю у банкiвськiй сферi країни у зв'язку з регуляторною полiтикою НБУ щодо капiталiзацiї банкiв. Значну увагу придiлено Постановi Правлiння НБУ N 273, законопроекту N 0884, проблемам, якi виникли у банкiвськiй системi внаслiдок необмеженого валютного кредитування. Також обговорено проект закону з валютного регулювання, яким передбачається лiбералiзацiя порядку вiдкриття резидентами рахункiв в iноземних банках, надання права мiжнародним фiнансовим органiзацiям на випуск боргових цiнних паперiв у гривнi тощо.

Жвавий iнтерес викликала у членiв Ради АУБ доповiдь голови ради юристiв при АУБ Анатолiя Жукова про хiд судового розгляду позову до НБУ з питань, викладених у Постановi Правлiння НБУ N 273. Членами Ради АУБ пiсля всебiчного обговорення було ухвалено продовжити наполегливу роботу з захисту iнтересiв банкiв, залучаючи до участi у судовому процесi якомога бiльшу кiлькiсть банкiв.

Було також заслухано iнформацiю Президента АУБ Олександра Сугоняка про стан довiри в суспiльствi до банкiв, виконання Кодексу честi українського банкiра та про заходи, якi необхiдно здiйснити з метою захисту банкiв. Обговорюючи цi проблеми, учасники засiдання погодились, що в результатi фiнансово-економiчної кризи та невиконання низкою банкiв своїх зобов`язань перед клiєнтами, а також через порушення окремими банками умов кредитних договорiв i службових iнструкцiй, довiра клiєнтiв до банкiв значно погiршилась. Про це свiдчать, зокрема, i результати опитувань. Знизився рiвень довiри i у мiжбанкiвських вiдносинах. Матерiали засобiв масової iнформацiї, а також чисельнi звернення позичальникiв i вкладникiв свiдчать про те, що банками не виконуються вимоги Кодексу честi українського банкiра.

За результатами обговорення визнано за необхiдне звернутися вiд iменi Ради АУБ до керiвникiв i власникiв банкiв розглянути питання щодо додержання Кодексу честi українського банкiра i вжити заходiв до його безумовного виконання.

Окрiм цього Рада АУБ прийняла рiшення про необхiднiсть продовження заходiв, направлених на скасування п.6 Постанови НБУ N 273, у тому числi - у судовому порядку. Також вирiшено органiзувати роботу з пiдготовки пропозицiй банкiв III та IV груп за результатами наради в НБУ, в т.ч. щодо продовження термiном до 5 рокiв строкiв нарощування регулятивного капiталу банкiв для збереження дозволiв НБУ на виконання окремих видiв дiяльностi.

Для обговорення проблем, якi виникли у банкiвськiй системi внаслiдок необмеженого валютного кредитування, Рада АУБ прийняла рiшення про проведення "круглого столу" з питань валютного кредитування. Також вирiшено провести серiю "круглих столiв" з проблемних питань, якi накопичились у банкiвськiй сферi, з метою визначення шляхiв i засобiв для їх усунення.

Розглянувши внутрiшньо-органiзацiйнi питання, Рада АУБ прийняла рiшення задовольнити заяви п.Тимонькiна Б.В та п.Лавренчука В.М. щодо виключення їх iз складу Ради АУБ. Також вирiшено задовольнити заяву члена Ради АУБ п.Згоника С.В. про призупинення його членства у Радi АУБ у зв'язку з переходом на державну службу - у територiальне управлiння НБУ. Окрiм цього, Рада АУБ прийняла рiшення про виключення iз складу членiв Ради АУБ п.Гiленка I.В. та п.Гаврилишиної Н.А. - у зв'язку з припиненням їх дiяльностi у банкiвськiй системi України.

На засiданнi Ради були прийнятi iншi рiшення, спрямованi на пiдвищення рiвня роботи АУБ, вирiшення актуальних питань дiяльностi системи комерцiйних банкiв.Ноябрь 2010

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

.

.

.

.

.

РЕКЛАМА

© UABanker.net, 2000-2023 | О сайте | Партнеры |
При полном или частичном использовании материалов
гиперссылка на uabanker.net обязательна.
Автоматизированное извелечение информации сайта запрещено.