Банковские новости Украины и мира

РУБРИКИ

НОВОСТИ БАНКОВ

АРХИВ 

СПРАВОЧНАЯ

РЕКОМЕНДУЕМ

03 НОЯБРЯ

13:10 | Украина | UABanker.net

Перспективи розвитку ринку фiнансових послуг Київського регiону у 2011 роцi: очiкування пiдприємств

Необхiднiсть досягнення балансу мiж пропозицiєю затребуваних кредитних продуктiв та забезпеченням контрольованого рiвня ризику залишатиметься в наступному роцi серйозним викликом для банкiв регiону. Позицiї сектора домогосподарств як джерела залучених ресурсiв банкiвського сектора регiону продовжуватимуть зростати.

Нацiональним банком України пiдведено пiдсумки чергового квартального опитування близько 1200 пiдприємств України про оцiнку ними поточної та майбутньої дiлової активностi, iнфляцiйних та курсових очiкувань, змiн економiчної ситуацiї. У Київському регiонi Головним управлiнням НБУ по м. Києву i Київськiй областi опитано 134 пiдприємства рiзних розмiрiв та форм власностi, що представляють усi галузi економiки.

Вiдповiдно до результатiв опитування, порiвняно з попереднiм кварталом погiршилися очiкування стосовно зростання темпiв та обсягiв продажу. Респонденти передбачають бiльшу iнтенсивнiсть зростання обсягiв реалiзацiї на внутрiшньому ринку порiвняно з зовнiшнiм. Таким чином, можна очiкувати певну стабiлiзацiю попиту на банкiвськi послуги у сферi обслуговування зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдприємств регiону.

Опитанi пiдприємства в середньому прогнозують нарощування у наступнi 12 мiсяцiв iнвестицiйних видаткiв на будiвництво, придбання обладнання, iнструменту та iнвентарю, проте зросла частка респондентiв, якi планують зменшити видатки у цiй сферi. Позитивний баланс iнвестицiй у будiвництво зафiксовано за респондентами галузей виробництва та розподiлення електроенергiї, газу та води, будiвництва, роздрiбної торгiвлi.

42,4% опитаних пiдприємств працюють не на повну потужнiсть. Найбiльшi резерви виробничих потужностей вiдмiчаються у пiдприємств галузей будiвництва та транспорту i зв'язку. У випадку рiзкого зростання попиту додаткових коштiв можуть потребувати 57,6% пiдприємств, якi вийдуть на рiвень потенцiйного випуску або перевищать його.

Результати опитування не дають пiдстав прогнозувати значного зростання кредитної активностi банкiв регiону у секторi нефiнансових корпорацiй. В умовах обмеженого доступу до кредиту бiльшiсть опитаних пiдприємств для реалiзацiї програм розвитку планують використовувати внутрiшнi фiнансовi ресурси. Потреба у запозичених коштах протягом наступних 3 мiсяцiв збiльшиться у 31,1% пiдприємств, а у 63,9% залишається без змiн.

Внаслiдок високого рiвня валютних ризикiв, бiльшiсть (67,5%) пiдприємств, якi розраховують отримати банкiвськi кредити, вiддають перевагу кредитам у нацiональнiй валютi. Частка пiдприємств, якi планують отримати кредит у доларах США, становить 27,5%, у євро - 5%.

Основним фактором, що заважає пiдприємствам користуватися кредитними послугами банкiв, за визнанням учасникiв опитування, є високий рiвень вiдсоткових ставок (про це заявили 76,9% респондентiв). Серед iнших факторiв 38,1% опитаних пiдприємств видiлили складнiсть процедури оформлення документiв, 26,9% - вимоги до вартостi застави вiдносно суми кредиту, 22,4% - короткий термiн пропонованої позики, 13,4% - погiршення фiнансово-економiчного стану пiдприємства.

Найбiльше нарiкань на складнiсть процедури оформлення кредитiв у пiдприємств галузей сiльського господарства (50%), оптової та роздрiбної торгiвлi (42,9%) та транспорту i зв'язку (39,3%).

Опитанi пiдприємств галузi виробництва та розподiлення електроенергiї, газу та води вказують на занадто короткi строки кредитування. Майже третинi учасникiв опитування, що належать до галузi транспорту та зв'язку,заважають використовувати кредитнi послуги банкiв ризики значних коливань обмiнного курсу гривнi.

Розширення обсягiв кредитних операцiй у секторах корпоративних клiєнтiв та малого i середнього бiзнесу залежатиме вiд гнучкостi та бiльш повного врахування галузевих особливостей клiєнтiв, зниження рiвня ризику та собiвартостi кредитного обслуговування шляхом використання iнформацiйних технологiй.

Опитанi пiдприємства очiкують прискорення зростання закупiвельних цiн та уповiльнення зростання власних вихiдних цiн. Як i у попереднiх перiодах, опитанi пiдприємства регiону не сподiваються на адекватне пiдвищення цiн реалiзацiї, що негативно позначається на прогнозах прибутковостi. Очiкування щодо перспектив майбутнього фiнансово-економiчного стану пiдприємств у наступнi 3 та 12 мiсяцiв , у середньому, позитивнi, однак вони погiршилися порiвняно з другим кварталом поточного року. Це не дозволяє оптимiстично оцiнювати перспективи значного нарощування обсягiв коштiв, залучених банкiвськими установами регiону вiд сектора нефiнансових корпорацiй. Вiрогiдно, що докризовий рiвень залишкiв коштiв пiдприємств не буде перевищено до кiнця поточного року, а банки робитимуть ставку на розширення залучення коштiв домогосподарств.

Довiдка: Головне управлiння НБУ по м. Києву i Київськiй областi реалiзує завдання та функцiї Нацiонального банку України у Київському регiонi. Опитування щодо дiлових очiкувань пiдприємств щокварталу проводяться Нацiональним банком України для аналiзу та прогнозування стану економiки України в цiлому та за регiонами.

В опитуваннi щодо дiлових очiкувань взяло участь 134 пiдприємства Київського регiону, в т.ч. 21.6% - великих пiдприємств, 22,4% - середнiх та 56% малих пiдприємств. Переважна бiльшiсть пiдприємств (88,6%) не має частки державної чи комунальної власностi у статутному капiталi або така частка складає менше 25%. За галузевою належнiстю пiдприємства вибiрки розподiлилися наступним чином: 3% - сiльське господарство, мисливство та лiсове господарство, 13,4% - обробна промисловiсть, 1.5% - виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води, 9,7% - будiвництво, 31,3% - оптова торгiвля, 20,9% - транспорт та зв'язок, 20,1% - iнше.

Результати опитування є вiдображенням думки респондентiв - керiвникiв пiдприємств i не є оцiнками НБУ.Ноябрь 2010

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

.

.

.

.

.

РЕКЛАМА

© UABanker.net, 2000-2023 | О сайте | Партнеры |
При полном или частичном использовании материалов
гиперссылка на uabanker.net обязательна.
Автоматизированное извелечение информации сайта запрещено.